4 lu­tego ob­cho­dzony jest Świa­towy Dzień Walki z Rakiem. W ten wła­śnie dzień wy­star­to­wała ogól­no­pol­ska kam­pa­nia spo­łeczna “Rak. To się le­czy.”, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem jest Fundacja ROSSA.

Celem kam­pa­nii jest prze­ko­na­nie Polaków do ba­dań, na­ucze­nie ich, że rak jest cho­robą, którą można sku­tecz­nie le­czyć. Kampania pra­gnie także oba­lić szko­dliwe ste­reo­typy zwią­zane z ra­kiem, prze­ła­mać lęk przed no­wo­two­rem i zmie­nić ję­zyk opi­su­jący go. Do ak­cji za­pro­szono zna­nych i lu­bia­nych ak­to­rów z róż­nych po­ko­leń, aby za­chę­cali Polaków do ba­dań. Mówią oni ję­zy­kiem lek­kim, fil­mo­wym o spra­wach nie­lek­kich. Ale wła­śnie o to cho­dzi, aby edu­ko­wać bez stra­sze­nia i po­ka­zy­wać, że ba­da­nie daje na­dzieję na wy­le­cze­nie. Taka edu­ka­cja, wło­żona w usta Doroty Stalińskiej, Stanisława Mikulskiego, Cezarego Pazury, Jarosława Boberka, a przede wszyst­kim Jerzego Stuhra, który po­ko­nał raka, jest naj­bar­dziej przekonująca. 

Rak. Choroba na­szej cy­wi­li­za­cji.
Według American Society of Clinical Oncology w 2030 r. aż o 75% zwięk­szy się na świe­cie za­cho­ro­wal­ność na raka. Rak ata­kuje bez względu na wiek, za­sob­ność port­fela czy styl życia. Czasem bywa bez­li­to­sny, jed­nak co­raz czę­ściej udaje się z nim wy­grać. Wcześnie wy­kryty i wła­ści­wie le­czony może być po­ko­nany na­wet w stu pro­cen­tach. Na świe­cie jest już 28 mi­lio­nów lu­dzi, któ­rzy wy­grali z ra­kiem. To ozna­cza, że co­raz wię­cej no­wo­two­rów zło­śli­wych prze­staje być cho­robą śmier­telną. Nowotwory są co­raz więk­szym wy­zwa­niem dla świata, ale co­raz sku­tecz­niej po­tra­fimy je le­czyć.

Kosztowna nie­wie­dza
Polacy nie do­ce­niają wagi pro­fi­lak­tyki, przede wszyst­kim w kwe­stii zdro­wia i życia. Nie ba­dają się, bo wolą „nie wie­dzieć” lub zgła­szają się do le­ka­rza, gdy cho­roba jest za­awan­so­wana, a jej le­cze­nie trud­niej­sze i kosz­tow­niej­sze. Według pro­gno­styk, no­wo­twory będą głów­nymi cho­ro­bami w Polsce. W 2009 roku na raka za­cho­ro­wało pra­wie 140 ty­sięcy osób. Obecnie około 400 ty­sięcy osób jest cho­rych i żyje z no­wo­two­rem. Według pol­skich sta­ty­styk do roku 2025 cho­rych na raka bę­dzie około 600 ty­sięcy osób. Oznacza to, że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści no­wo­twory będą głów­nymi cho­ro­bami w Polsce.

Może Światowy Dzień Walki z Rakiem to dobra okazja, żeby się przebadać?  Nie zwlekaj!