4 lu­tego ob­cho­dzony jest Świa­towy Dzień Walki z Rakiem. W ten wła­śnie dzień wy­star­to­wała ogól­no­pol­ska kam­pa­nia spo­łeczna “Rak. To się le­czy.”, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem jest Fundacja ROSSA.