Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko technika w Zespole Ogólnym Komisariatu Policji w Lesznowoli

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu oraz prowadzenie składnicy akt Komisariatu Policji w Lesznowoli tj.:

 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej,
 • odbiór i nadanie korespondencji zwykłej, poleconej i spec. poczty,
 • gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie aktów prawnych,
 • rozliczanie ze spraw i dokumentów pracowników przenoszących się do innych komórek i jednostek organizacyjnych lub zwalniających się z Policji,
 • sporządzanie co kwartał wykazu spraw nie załatwionych przydzielonych do wykonania,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji spraw i dokumentów oraz aktów prawnych,
 • przyjmowanie od pracowników i gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych zgodnie z JRzWAP (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji),
 • tworzenie zbiorów archiwalnych zgodnie z JRzWAP,
 • sporządzanie spisów zawartości teczek,
 • sporządzanie spisów akt przekazanych do archiwum,
 • udzielanie pomocy pracownikom Jednostki w zakresie archiwizacji dokumentów oraz nadzorowanie nadania klasyfikacji spraw ostatecznie załatwionych,
 • organizowanie prac Komisji do brakowania akt oraz sporządzanie protokołów brakowania akt, których minął okres przechowywania,
 • prowadzenie ewidencji spisów akt przekazanych do archiwum oraz protokołów brakowania,
 • udostępnianie dokumentów archiwalnych zgodnie z zarządzeniem,
 • opracowywanie analiz, sprawozdań oraz informacji dotyczących funkcjonowania jednostki w zakresie archiwizacji,
 • realizowanie czynności w programach „Poczta Specjalna”, oraz w zakresie absencji w SWOP (System Wspomagania Organizacji Policji).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność redagowania pism
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe
 • obsługa programów Microsoft Office, Internet, poczta
 • 1 rok doświadczenia w pracy o podobnym charakterze
 • znajomość Instrukcji w sprawie obiegu dokumentacji jawnej, jednolitych zasad terminowego załatwiania spraw oraz rozliczania pracowników
 • umiejętność koordynacji zadań
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 rok doświadczenia w pracy o podobnym charakterze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).
 • kopia prawa jazdy kat. B.

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 23.09.2019 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Okres przechowywania danych: zgodnie z przepisami archiwalnymi prawa krajowego

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).