W 2020 roku Urząd Statystyczny w Warszawie będzie prowadził na terenie całego województwa mazowieckiego badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa mazowieckiego.

W badaniach wezmą udział wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniach przedkłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych min. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierającej proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań.

Wyniki badań są wykorzystywane jedynie do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa mazowieckiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.
Zbierane w badaniach dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Zachęcamy do zapoznania się ze statystycznym vademecum, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat miast, gmin, powiatów, regionu i województwa. Baza
dostępna jest pod adresem warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/